MIG GREGA CERAR S. P.

KONTAKT

Dole pri Krašcah 59, SI 1251 Moravče

Telefon: +386 31 611 438

E-mail: info@mig-arhitektura.si

SITKI

postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja

 

Pred začetkom projektiranja je smotrno pridobiti lokacijsko informacijo, kjer so navedeni osnovni podatki in pogoji, ki veljajo na območju gradnje. Poleg lokacijske informacije je pred začetkom projektiranja zelo priporočljivo naročiti tudi geodetski posnetek.

 

Za zahtevnejše objekte se pred začetkom projektiranja pripravi projektno nalogo. V projektni nalogi se opišejo namen in potrebe objekta. Hkrati pa v projektni nalogi investitor opredeli svoje želje in zahteve glede objekta.

 

Na podlagi investorjevih želja oziroma projektne naloge, arhitekt pripravi idejno zasnovo. Pri idejni zasnovi je za zadovoljstvo naročnika pomembno dobro sodelovanje med arhitektom in investitorjem. Pomembno pa je tudi, da so že pri snovanju idejne zasnove vključeni vsi projektanti.

 

Ko investitor in arhitekt uskaladita idejno zasnovo je potrebno pripraviti vodilno mapo. Vodilno mapo je potrebno poslati za pridobitev projektnih pogojev. Po pridobitvi teh, lahko arhitekt dopolni arhitekturo in vodilno mapo. Pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za enostanovanjske objekte mora statik preveriti objekt in podati izjavo o statični ustreznosti objekta. Pri dvostanovanjskih stavbah in zahtevnejših objektih je potrebno izdelati tudi projekt strojnih, elektro instalacij in gradbenih konstrukcij. Ko je vsa dokumentacija pripravljena se ta pošlje vsem soglasodajalcem.

 

Pridobljena soglasja je potrebno priložiti v vodilno mapo in celotno dokumentacijo poslati na upravno enoto. Investitor mora pred izdajo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek, ki mu ga določijo na pristojni občini.

 

V primeru, da ima dokumentacija vse potrebne sestavine, upravna enota izda gradbeno dovoljenje.

 

Upravni postopek

Vodenje upravnega postopka pomeni, da naročnik pooblasti projektanta za pridobivanje vseh potrebnih projektnih pogojev in soglasij. Poleg tega s pooblastilom za vodenje upravnega postopka pooblasti projektanta, da ga zastopa v postopku na upravni enoti.

 

Uporabno dovoljenje

Uporabno dovoljenje potrebujejo vsi zgrajeni objekti. Za pridobitev uporabnega dovoljenja za enostanovanjske objekte, investitor potrebuje geodetski posnetek novega stanja in izjavi odgovornega projektanta in odgovornega nadzornika, da je objekt zgrajen skladno s projektno dokumentacijo. Dokumentacija se pošlje na upravno enoto, ki na podlagi te dokumentacije izda uporabno dovoljenje. Pri zahtevnejših objektih pa je potrebno izdelati tudi projekt izvedenih del (PID) in opraviti tehnični pregled objekta.